Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Convocatòria de ple extraordinari: 4 d'octubre de 2018

Convocatòria de ple extraordinari: 4 d'octubre de 2018

| El Ple

Conforme al disposat en els articles 98.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 81 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'ha convcocat sessió extraordinària urgent del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc el dijous, 4 d’octubre de 2018, a les 20.30h., per a tractar els següent assumptes:

Ordre del dia:

1.- Ratificació de la declaració d’urgència de la convocatòria.
2.- Elecció de l’alcalde/essa.
3.- Jurament o promesa de l’alcalde/ssa i presa de possessió.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat