Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Anunci sobre la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de definició de la divisió poligonal en l'àmbit anomenat Montecarlo

Anunci sobre la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de definició de la divisió poligonal en l'àmbit anomenat Montecarlo

| Urbanisme, El Ple

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 28 de novembre de 2019, va aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de definició de la divisió poligonal en l'àmbit anomenat Montecarlo, d'Alcanar Platja, al terme municipal d'Alcanar.
S'obri un període d'informació pública de trenta dies, mitjançant l’exposició del projecte a la seu electrònica de l’Ajuntament (www.alcanar.cat) i un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d'àmbit local. Durant el dit període, l'expedient quedarà a disposició de qualsevol persona que vulga examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que estime pertinents.
Alhora, se suspèn la tramitació dels plans urbanístics derivats i dels projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències de parcel·lació, agrupació o segregació, i d'edificació. La durada de la suspensió és d'un any. Les àrees afectades per la suspensió són els terrenys que configuren la Urbanització Montecarlo, d'Alcanar Platja. Aquesta suspensió es publica conjuntament amb l'aprovació inicial. L'acord de suspensió de tramitacions i llicències es publica de conformitat amb el que estableix l'article 73.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. Simultàniament a aquest període d'informació pública, es dona audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita amb el d’Alcanar.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078